SZKOLENIE PODSTAWOWE

Proces szkolenia do uzyskania uprawnień pilota samolotu ultralekkiego możemy podzielić na kilka etapów:

 • Badania Lekarskie (przed szkolenie warto sprawdzić czy zdołamy zrealizować nasze marzenia zanim wydamy pieniądze); Badania można wykonać w Ośrodkach Medycyny lotniczej, których adresy znajdują się na stronie ULC lub u Lekarzy Orzeczników, którzy posiadają kwalifikacje w zakresie Medyny Lotniczej;

  Do kursu można przystąpić bez badań, jednakże najpóźniej w dniu samodzielnego wylotu  uczeń – pilot powinien ww. badania dostarczyć instruktorowi.

  Badania dotyczą świadectwa kwalifikacji i są szerzej znane jako dawna 3 klasa zdrowia;

  Koszt badań wstępnych w zależności od Ośrodka wacha się w zakresie od 150 – 350 zł. Badania okresowe są tańsze i wynoszą od 150 – 250 zł.

  Badania wydawane sa na okres 5 lat (osoby do 40 roku życia), 2 lat (po 4 roku życia)

  W skład badania wchodzi:

  • morfologia krwi
  • badanie moczu
  • spirometria
  • EKG
  • audiogram
  • Badania przeprowadza 3 lekarzy tj. laryngolog, okulista i na końcu lekarz orzecznik, który wydaje ostateczną decyzję (orzeczenie).
 • Szkolenie teoretyczne

  Kolejnym krokiem jest szkolenie teoretyczne, możesz je odbyć  w naszym Ośrodku (ROZAIRO ULTRALIGHT ACADEMY);  szkolenie obejmuje 60 h wykładów, z czego 90% może być zrealizowanych metodą tzw. e-learningu czyli przez internet. Przedmioty szkolenia teoretycznego to:

1. Prawo lotnicze 
2. Człowiek – możliwości, ograniczenia
3. Meteorologia
4. Łączność
5. Nawigacja
6. Procedury operacyjne
7. Osiągi i planowanie lotu
8. Zasady lotu
9. Bezpieczeństwo lotów
10. Obsługa statku powietrznego i wyposażenia

 • Szkolenie praktyczne składa się z 3 zadań:

1 ZADANIE (Loty po kręgu i do strefy)
2 ZADANIE (Starty i lądowania w ograniczonym terenie/lądowisku tymczasowym)
3 ZADANIE (Przeloty VFR)

Do szkolenia praktycznego można dopuścić osobę, która:

 • Posiada uwierzytelnione zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na odbycie szkolenia lotniczego na samolotach UL, jeśli jest to osoba, która nie ukończyła 18 lat;

 • Ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs teoretyczny lub ukończy go przed pierwszym lotem samodzielnym, a jeżeli od jego ukończenia upłynęło ponad 12 miesięcy – posiada aktualne KWT;

 • Ukończyła 16 lat lub ukończy 16 lat przed pierwszym lotem samodzielnym;
  Posiada aktualne orzeczenie lotniczo – lekarskie o zdolności psychofizycznej do szkolenia w pilotażu na samolotach ultralekkich lub uzyska je przed pierwszym lotem samodzielnym;

Szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji Pilota UACP z upr. podst. UAP(L) obejmuje minimum 28 godzin lotu.

**************************************************************************************

Co dalej?

SZKOLENIA DODATKOWE

Po ukończeniu szkolenia podstawowego opisanego powyżej i zyskaniu upragnionego Świadectwa Kwalifikacji UACP z wpisem podstawowym UAP możesz uzyskać następujące uprawnienia/możliwości:

 • Holowania szybowców

 • Zrzut skoczków spadochronowych

 • Loty nocne (NVFR)

 • Loty na lotniska kontrolowane (CVFR)

 • Lotniczy język angielski – poziom ICAO od 4  do 6 (ICAO Level 4-6)

 • Uprawnienia instruktorskie (INS UAP)

 

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Do szkoleń specjalistycznych dopuszcza się pilotów z odpowiednim stażem i doświadczeniem lotniczym. Do tego rodzaju szkoleń zaliczamy szkolenie instrultorskie.

 1. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA INSTRUKTORÓW


1.1 Piloci – kandydaci do szkolenia do uprawnień instruktora szkolenia na samolotach ultralekkich (UACP) muszą spełniać następujące ogólne wymagania:
1. Mieć ukończone, co najmniej 21 lat.
2. Posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie.
3. Posiadać ważne Świadectwo Kwalifikacji Pilota UACP.

1.2 Wymagania dotyczące posiadanej praktyki lotniczej, które muszą spełniać kandydaci do szkolenia INS(A):
1. Posiadać, co najmniej 200 godz. nalotu PIC na samolotach ultralekkich.
2. Posiadać ważne uprawnienie podstawowe do pilotowania samolotu ultralekkiego lądowego UAP(L).

2. WYMAGANIA DO DOKONANIA WPISU UPRAWNIENIA INSTRUKTORA SZKOLENIA NA SAMOLOTACH ULTRALEKKICH INS(A)
Kandydat ubiegający się o wpisanie uprawnienia instruktora szkolenia na samolotach ultralekkich musi mieć:
1. Ukończone 21 lat.
2. Zaliczone egzaminy LKE.
3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki.
4. Ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie.
5. Ważne uprawnienie podstawowe do pilotowania samolotu UAP(L).
6. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego do uprawnienia INS(A).

7. Świadectwo Operatora Radiotelefonisty Stacji Lotniskowej.

3. PRZEDMIOTY SZKOLENIA TEORETYCZNEGO
Szkolenie teoretyczne realizowane jest w trybie STACJONARNYM i obejmuje 130 godzin wykładów i ćwiczeń dla szkolonych.

ZAKRES SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
Szkolenie praktyczne będzie prowadzone w następującym zakresie:
ZADANIE INS(A)/I – Loty metodyczne (min 51 lotów w łącznym czasie 8 godz.). ZADANIE INS(A)/II – Nadzorowana praktyka instruktorska.

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
Do szkolenia praktycznego można dopuścić osobę, która posiada:
1. Ważne uprawnienie podstawowe do pilotowania samolotu UAP(L).
2. Ukończony z wynikiem pozytywnym kurs teoretyczny do uprawnienia INS(A).

 1. Ważne orzeczenie lotniczo – lekarskie.

 2. Ważne Świadectwo Ogólne Radiooperatora.

 1. NADZOROWANA PRAKTYKA INSTRUKTORSKA KND/INS(A)

1. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM DO WYKONANIA PRAKTYKI
Do wykonania praktyki można dopuścić kandydata posiadającego:

1. Ukończone szkolenie teoretyczne na uprawnienie – INS(A).
2. Ukończone szkolenie praktyczne – loty metodyczne.
3. Zdany egzamin państwowy na uprawnienie – INS(A).
4. Świadectwo Operatora Radiotelefonisty Stacji Lotniskowej.

2. ZAKRES NADZOROWANEJ PRAKTYKI
Zakres nadzorowanej praktyki instruktorskiej

1. KND/INS, jako PRK/INS ma obowiązek przeprowadzenia w charakterze instruktora prowadzącego (INS/P) szkolenia praktycznego wg Programu Szkolenia do
Świadectwa Kwalifikacji UACP w zakresie:
– ZADANIE A/I – Loty po kręgu i do strefy.
– ZADANIE A/II – Starty i lądowania w ograniczonym terenie/lądowisku tymczasowym.

– ZADANIE A/III – Przeloty VFR.

UWAGA:
PRK/INS podczas nadzorowanej praktyki instruktorskiej ma obowiązek przeprowadzenia w charakterze instruktora prowadzącego (INS/P) szkolenia praktycznego wg Programu Szkolenia do Świadectwa Kwalifikacji UACP, co najmniej dwóch U/PT.

Nalot PRK/INS podczas nadzorowanej praktyki instruktorskiej, elementu składowego szkolenia praktycznego KND/INS, jest zależny od czasu lotów dwusterowych wymaganych przez obowiązujące programy szkolenia wg, których KND/INS – praktykant będzie prowadził szkolenie.

Nadzorowana praktyka instruktorska powinna odbyć się w czasie nie dłuższym niż 3 lata od dnia zdania państwowego egzaminu praktycznego na INS(A).